ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 

“Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν ουσιώδη σημασία για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Προς τούτο, επείγει η αποτελεσματική επένδυση σε υψηλής ποιότητας, σύγχρονη εκπαίδευση και κατάρτιση η οποία θα θέσει τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ευημερίας στην Ευρώπη και θα διευκολύνει βραχυπρόθεσμα την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.

 

Ταυτόχρονα, η βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα στην χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής μας ώστε να επιτύχουμε υψηλά επίπεδα βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη χώρα μας, προάγοντας παράλληλα την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.”

 

 πηγή: ΓΓΔΒΜ

 

Ο φορέας μας ανταποκρινόμενος στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με την διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση έχει ήδη πιστοποιήσει τις δομές του στο Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης που δεν είναι άλλο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 με κωδικό άδειας 2100330 (ΑΔΑ:BIYKOΡHΛ-M4Ξ).  

 

Η Διαδραστική Εκπαιδευτική  είναι o πρώτος και μοναδικός ιδιωτικός φορέας πανελλαδικής εμβέλειας στην Κεντρική Μακεδονία  που είναι ήδη ενταγμένος στο  Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 3879/2010 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό μητρώου ΜΗΤ:67.

 

Ταυτόχρονα ο φορέας μας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης  διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει έχει υποβάλει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΝ/ΕΙΣ/649,650,651,652/ 02/04/2014) στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Το μητρώο φορέων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να προσπελάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο http://mdvm.gsae.edu.gr.

 

Πρόσθετες πληροφορίες & Ενημερωτικό υλικό:

Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) - 2012 (υπό αναθεώρηση)

Οδηγός Εφαρμογής του Πλαισίου (π3) - 2012 (υπό αναθεώρηση)

Εθνικό Πλαίσιο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3) - 2011

 

Ευρωπαϊκά κείμενα για την Ποιότητα

Τελική Έκθεση για την ποιότητα στην εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων (EN)

Εργαστήριο για την ποιότητα στην εκπαίδευση και μάθηση ενηλίκων (ΕΝ)

Σύσταση 2009 για την ποιότητα στην ΕΕΚ (GR-EN)

Recommendation on the establishment of a European Quality Assurance Reference (ΕΝ)

Λίστα των δεικτών ποιότητας στην ΕΕΚ (EN)

Σύσταση 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων (ΕΝ)

Recommendation on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (ΕΝ)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πολιτική στην Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (GR)

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) (EN)

Διαπιστεύσεις