ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΥΣΚΙΝ

 

Γενικές πληροφορίες.

 

Οι τακτικές εξετάσεις Ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

• τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο

• τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, διεξάγονται πάντοτε ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης: 10:00 πμ.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται τριάντα (30) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επιπέδου :

• Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/)

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων

• Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Α1 «στοιχειώδης γνώση»

Α2 «βασική γνώση»

Β1 «μέτρια γνώση»

Β2 «καλή γνώση»

Γ1 «πολύ καλή γνώση»

Γ2 «άριστη γνώση»

 

Αναλυτικές πληροφορίες για το σχήμα πιστοποίησης ανά επίπεδο:

Πιστοποιητικό Επιπέδου «Α1» СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А1 – Выживание» του Ινστιτούτο Πούσκιν

 

Η εξέταση αποτελείται από 2 στάδια: γραπτό και προφορικό.

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 2 μέρη:

Α΄ μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγου (από ακουστικό υλικό – CD). Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει έναν διάλογο ή μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου : 120-150 συλλαβές ανά λεπτό.

Χρόνος ολοκλήρωσης: 15 λεπτά.

Β΄ μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου υπό μορφή μονόλογου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους στοιχειώδεις κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας και θα περιλαμβάνει 7-10 προτάσεις.

Χρόνος ολοκλήρωσης: 20 λεπτά.

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη :

Α΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και απαντήσεις σε ερωτήσεις επί του κειμένου.

Η θεματική του κειμένου θα αφορά στην καθημερινή κοινωνικοπολιτισμική επικοινωνία.

Μέγεθος κειμένου : 200-250 λέξεις.

Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 1%.

Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ).

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους.

β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 7 προτάσεις.

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους.

γ) να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους.

Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά.

 

Επίπεδο Α1-Για εφήβους και ενηλίκους

 

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Η επιδίωξη του εξεταστικού προγράμματος είναι να καθορίσει εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία των οποίων ο έλεγχος θα αποδείξει την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι συνήθως η κατανόηση (αναγνωστική ή ακουστική) από μόνη της δεν οδηγεί σε καμιά παραγωγή παραμένει πράξη σιωπηρή, εσωτερική. Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει το βαθμό της γλωσσικής κατανόησης με δραστηριότητες παραγωγής, π.χ. να ανακαλέσει κάτι που άκουσε ή διάβασε, να απομονώσει και να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες, να το συνοψίσει ή να το αναπτύξει, να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε τις παρακάτω δεξιότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα, η μία συμπληρώνει την άλλη και, ειδικά, σε συνθήκες αξιολόγησης, η επίδοση στην κατανόηση αποδεικνύεται με παραγωγικές δραστηριότητες και αντίθετα οι παραγωγικές δραστηριότητες βασίζονται πολλές φορές στην κατανόηση.

 

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ο ενήλικας υποψήφιος για το επίπεδο Α1 αναμένεται να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Πρέπει να είναι σε θέση να συστήνεται και να συστήνει άλλους, να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Πρέπει να μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του να μιλάει αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και για οικεία πρόσωπα, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (αγορά αγαθών, επαφή με υπηρεσίες), να δημιουργεί και να διατηρεί κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές (συστάσεις, προσκλήσεις, ψυχαγωγία). Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί κατά κύριο λόγο προφορικά, κυρίως σε διαπροσωπικές επαφές, αλλά και σ’ αυτές στις οποίες απαιτείται η χρήση του τηλεφώνου ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Κατά δεύτερο λόγο, όπου χρειάζεται, πρέπει να κατανοεί την ουσία ή/και σχετικές λεπτομέρειες κειμένων γραμμένων σε πολύ απλή και σαφή γλώσσα και με τον ίδιο τρόπο να εκφράζεται ο ίδιος γραπτά.

 

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος, ως ακροατής, πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει ακουστικά λέξεις, εκφράσεις και προτάσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του, τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα. Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες σε δημόσιες ανακοινώσεις (σταθμοί, αεροδρόμια κτλ.), στην ακρόαση μιας εκπομπής στο ραδιόφωνο, ενός προγράμματος στην τηλεόραση, ή μιας ομιλίας, να μπορεί να κατανοήσει οδηγίες και να ακολουθήσει σύντομες, απλές κατευθύνσεις. Ωστόσο, σ’ αυτό το επίπεδο, η κατανόηση εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες επικοινωνίας. Ο λόγος που θα ακούει ο υποψήφιος πρέπει να είναι καθαρός και συνειδητά αργός. Αν πρόκειται για ζωντανή ακρόαση, πρέπει να υπάρχουν παύσεις, επαναλήψεις και επαναδιατυπώσεις, όπου είναι απαραίτητο. Αν πρόκειται για ηχογραφημένο λόγο, το επίπεδο θορύβου και παρεμβολών από άλλες ηχητικές πηγές πρέπει να είναι χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση οπτικών μέσων (χάρτες, σχέδια, εικονογραφημένες ιστορίες κτλ.) τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση αλλά και προσδίδουν αυθεντικότητα και ρεαλισμό.

Στο επίπεδο αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί ο υποψήφιος να  χρησιμοποιεί και στρατηγικές κατανόησης, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να εντοπίζει το βασικό νόημα όσων ακούει ακόμη και αν δεν κατέχει πλήρως τη γραμματική και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά καθώς και λέξεις και στοιχειώδεις φράσεις. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίζει και να διαβάζει οδικά σήματα, πινακίδες τροχαίας, ονόματα χωρών, πόλεων και δρόμων, ονόματα και είδη καταστημάτων (π.χ. φούρνος, κρεοπωλείο, κτλ.), ονόματα ειδών στα καταστήματα. Πρέπει επίσης να μπορεί να κατανοεί την ουσία και να συλλέγει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν από σημειώματα (έντυπα ή καλογραμμένα χειρόγραφα), δρομολόγια, δελτία καιρού, αθλητικούς αγώνες και αποτελέσματα, τιμές συναλλάγματος, τουριστικά φυλλάδια, τηλεφωνικούς καταλόγους, λογαριασμούς, αποδείξεις, αφίσες, ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις, διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά.

Με την παράλληλη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης ο υποψήφιος  πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα ενός απλού κειμένου, μιας φιλικής επιστολής ή μιας κάρτας και να υποθέτει την έννοια κάποιων άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα, με την προϋπόθεση ότι θα διατίθεται ο ανάλογος χρόνος, ώστε να μπορεί να επανέρχεται και να ξαναδιαβάζει σημεία του κειμένου που του δημιουργούν πρόβλημα. Ο υποψήφιος, τέλος,  πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας σύντομης και απλής ιστορίας και να μπορεί να ακολουθεί σύντομες, απλά γραμμένες οδηγίες, ιδιαίτερα αν υπάρχει οπτική υποστήριξη (εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες χρήσεις αντικειμένων κτλ.).

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να αντιγράφει ένα γραπτό κείμενο, να γράφει απλές προτάσεις για να περιγράψει τον εαυτό του, τον τόπο διαμονής του, το επάγγελμά του. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να γράφει μια κάρτα (κυρίως σε φιλικό ύφος), να συμπληρώνει τα στοιχεία του σε απλές αιτήσεις και να γράφει απλά σημειώματα και μηνύματα.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παράγει απλές, μεμονωμένες φράσεις και προτάσεις για να περιγράφει και να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και άτομα που γνωρίζει, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις που αφορούν οικεία θέματα, να ζητά και να δίνει κάποιο πράγμα και να αναφέρεται στο χρόνο και στον τόπο.

Σε συνθήκες διάδρασης (συνομιλίας με τον εξεταστή ή συνεξεταζόμενό του ή συνέντευξης) πρέπει να μπορεί να κάνει συστάσεις και να χρησιμοποιεί στοιχειώδεις εκφράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού, να κάνει ερωτήσεις στους άλλους και να ανταποκρίνεται στις απαντήσεις, να δίνει άμεσες και απλά διατυπωμένες απαντήσεις, ενδεχομένως με παύσεις για αναζήτηση εκφράσεων. Ωστόσο, η απόδοση του υποψηφίου στην παραγωγή λόγου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από το συνομιλητή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει χρησιμοποιώντας απλές δομές, επαναλαμβάνοντας ή επαναδιατυπώνοντας, όπου είναι απαραίτητο.

 

Πιστοποιητικό Επιπέδου «Α2» СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А2 – Начальный» του Ινστιτούτου Πούσκιν

 

Η εξέταση αποτελείται από 2 δοκιμασίες: γραπτή και προφορική.

 

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 2 δοκιμασίες :

Α΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Τεστ πολλαπλής επιλογής: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

2 μέρη: 30% λεξιλόγιο, 70% γραμματική

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 30 λεπτά.

Β΄ μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου σε μορφή μονολόγου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας.

α ) ένα φιλικό κείμενο ή μια περιγραφή. 80-100 λέξεις

β) ένα λιγότερο φιλικό, προς το τυπικό, κείμενο. 80-100 λέξεις

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Γ’ μέρος Κατανόηση προφορικού κ’ γραπτού λόγου (CD). 150-160 λέξεις  Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει έναν διάλογο ή μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου: 140-160 συλλαβές ανά λεπτό.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

 

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 δοκιμασίες :

Α΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου. Μονόλογος

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ).

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας.

β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 10 προτάσεις

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας.

Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου. Διάλογος.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους..

Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 12 λεπτά ανά ζεύγος.

Ο υποψήφιος του επιπέδου Α2 χαρακτηρίζεται ως βασικός χρήστης της γλώσσας. Πρέπει να αποκτήσει μια βασική ικανότητα να χρησιμοποιεί την ρωσική σε ορισμένες και συγκεκριμένες καταστάσεις σε ένα ευρύ μεν φάσμα γλωσσικών λειτουργιών, αλλά με πολύ απλό τρόπο.

 

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Σ’ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ρωσική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.

 

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει κείμενα προφορικού λόγου, σε τυπικό ή φιλικό ύφος, περιορισμένης διάρκειας, με απλή δομή και με πληροφορίες που δίνονται με σαφήνεια και λογική σειρά, χωρίς αναδρομές στο παρελθόν και επαναφορά στο παρόν, χωρίς την εμπλοκή πολλών προσώπων και γεγονότων, να κατανοεί φράσεις και λεξιλόγιο με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης που συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.).

Πρέπει να κατανοεί το συνομιλητή του σε διαπροσωπικές επαφές που προϋποθέτουν τη χρήση τηλεφώνου και να έχει την ικανότητα να κατανοεί σε φυσικό περιβάλλον το γενικό νόημα αλλά και τα κύρια σημεία μιας απλής συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ρωσική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας, πάνω σε θέματα που είναι σχετικά με τις εμπειρίες του υποψηφίου.

Ακόμη πρέπει να καταλαβαίνει το κύριο νόημα  μικρών προφορικών κειμένων, που εκφέρονται με αργή αλλά φυσική ροή λόγου, όπως απλές δημόσιες ανακοινώσεις (σε σταθμούς μέσων συγκοινωνίας, σε καταστήματα κτλ.), τηλεφωνικές πληροφορίες (σχετικά με την ώρα, τους κινηματογράφους, τα θέατρα, τα νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού από την τηλεόραση, κοινές οδηγίες που δίνονται από κρατικούς υπαλλήλους (στην αστυνομία, την τροχαία, το τελωνείο κτλ.), διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων κτλ. Η κατανόηση βέβαια όλων αυτών των κειμένων που περιγράφτηκαν προϋποθέτει τη δυνατότητα του υποψηφίου  να ζητά κατά καιρούς επανάληψη ή αναδιατύπωση.

 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να διαβάζει πολύ μικρά απλά κείμενα, να βρίσκει συγκεκριμένες προβλέψιμες πληροφορίες σε γνώριμα θέματα και να καταλαβαίνει σύντομη και απλή προσωπική αλληλογραφία, τυπική ή φιλική.

Πιο συγκεκριμένα, τα είδη του γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι ανακοινώσεις, αγγελίες, αφίσες, διαφημίσεις, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί (οδηγός πόλης, τουριστικός οδηγός, χάρτες κτλ.), επιγραφές, τιμοκατάλογοι, τηλεφωνικός κατάλογος, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας (καταστημάτων, μουσείων, πολιτιστικών χώρων κτλ.), λογαριασμοί, εισιτήρια, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, έντυπα (που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την άφιξή του στη χώρα, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία κτλ.), σήματα, πινακίδες (οδικές ή σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σε καταστήματα, νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία (γράμμα, κάρτα, τηλεγράφημα), απλές οδηγίες χρήσης προϊόντων και μηχανημάτων.

Ακόμη πρέπει να μπορεί να συμπεραίνει το πιθανό νόημα των άγνωστων λέξεων που θα έχει, βασισμένος στην κεντρική ιδέα του κειμένου πάνω σε καθημερινά, συγκεκριμένα, οικεία θέματα.

 

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει σε τυπικό ή φιλικό ύφος κείμενα περιορισμένου μήκους με απλή δομή στα οποία πρέπει να είναι σε θέση να παραθέτει με λογική σειρά τις απόψεις και τις ιδέες του για θέματα που γνωρίζει και να δίνει βασικές πληροφορίες, όπως απλά, σύντομα σημειώματα και μηνύματα σχετικά με θέματα άμεσης ανάγκης και απλά προσωπικά γράμματα (για να ευχαριστήσει κάποιον).

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε έντυπα (κατά την άφιξη/αναχώρηση από τη χώρα, σε ξενοδοχεία κτλ.), να γράφει απλές επιστολές (για να κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο κτλ.), να κρατάει απλές σημειώσεις (να κρατάει ένα όνομα, τηλέφωνο, ένα απλό μήνυμα, μια διεύθυνση κτλ.), να γράφει απλά μηνύματα, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, να έχει προσωπική αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας τυπικό ή φιλικό ύφος ανάλογα με την περίσταση (απλές κάρτες/σημειώματα για χαιρετισμό, συγχαρητήρια κτλ.), απλά προσωπικά γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος με φίλους, οικογενειακά πρόσωπα ή γνωστούς.

 

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές υποθέσεις οι οποίες απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα και δραστηριότητες. Γενικά ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι έχει αναπτύξει την ικανότητα να παρακολουθεί μια συζήτηση για ένα οποιοδήποτε θέμα της καθημερινής ζωής και να εμπλέκεται σε κοινωνικές πρακτικές που απαιτούν τη χρήση προφορικού λόγου.

Συγκεκριμένα, πρέπει να  είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε σύντομες κοινωνικές επαφές με φιλικό ή τυπικό λόγο, αν και συνήθως δεν καταλαβαίνει αρκετά για να «κρατήσει» μια συνομιλία ο ίδιος. Πρέπει να γίνεται κατανοητός από τους συνομιλητές του με πολύ σύντομα εκφωνήματα, παρ όλες τις παύσεις, τις λανθασμένες τυχόν εκκινήσεις ή αναδιατυπώσεις. Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί σειρά προτάσεων και φράσεων για να περιγράφει με απλό τρόπο την οικογένειά του, άλλους ανθρώπους, γεγονότα, χώρους, συνθήκες διαβίωσης, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του και την παρούσα ή πιο πρόσφατη δουλειά του.

Επίσης πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει απλές πληροφορίες για τον εαυτό του ή για τρίτους, για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, την αιτία, να διηγείται απλές μικρές ιστορίες, να δίνει απλές οδηγίες, να ζητά να εξυπηρετηθεί σε καταστήματα, τράπεζες, εστιατόρια, σταθμούς και σε άλλους δημόσιους χώρους και να γνωρίζει βασικές τεχνικές για να αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί κάποια παραγλωσσικά στοιχεία  (κινήσεις, στάσεις, εκφράσεις, επιφωνήματα) στην επικοινωνία του με τους άλλους.

 

Πιστοποιητικό Επιπέδου  Β1 – СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский языкЭлементарный уровень В1» του Ινστιτούτου Πούσκιν

 

Η εξέταση αποτελείται από 2 εξεταστικές δοκιμασίες: γραπτή και προφορική.

 

Η Γραπτή εξέταση διαχωρίζεται σε 3 δοκιμασίες :

α) Άσκηση πολλαπλής επιλογής, που αποτελείται από 2 μέρη: 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ασκήσεις αυτές έχουν ομοιογενή μορφή: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από πολλαπλές πιθανές απαντήσεις. Υπόδειγμα ασκήσεων επισυνάπτεται στο τέλος των οδηγιών.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 50 λεπτά.

β) Εξέταση ακουστικού κειμένου. Ο εξεταζόμενος καλείται να ακούσει από δύο φορές κείμενα διαλογικής μορφής (3 διαλόγους), με θέματα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία, και να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή, σημειώνοντάς την στο ειδικό φύλλο απαντήσεων. Έκταση διαλόγων : 4-10 ερωτήσεις/απαντήσεις. Ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων : 1,5%.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

γ) Γραπτός μονόλογος (10-12 προτάσεων) παραγωγικού χαρακτήρα πάνω στο θέμα που προτείνεται. Η θεματική του κειμένου θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.

Στόχος της δοκιμασίας του εξεταζόμενου είναι η διαπίστωση του επιπέδου γραπτής έκφρασης και χειρισμού των λεκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων του, αναπαράγοντας τις πληροφορίες που έλαβε.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 35 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις και ικανότητές του στην ορθογραφία μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Βασικό Επίπεδο (Элементарный Уровень) του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών : ορθογραφία άτονων και τονισμένων φωνηέντων· λέξεων με σκληρά, μαλακά, ηχηρά και άηχα σύμφωνα· το φωνήεν И μετά από τα Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х· ορθογραφία των λέξεων που περιέχουν το Э · ορθογραφία των καταλήξεων στην κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών, των καταλήξεων στα ρήματα και τη χρήση του απαρεμφάτου, τη συμφωνία των επιθέτων, των αντωνυμιών και άλλων μερών της πρότασης που εξαρτώνται από το ουσιαστικό, κτλ.

 

Η Προφορική εξέταση διαχωρίζεται σε 3 ξεχωριστές δοκιμασίες :

α) Μονόλογος υπό τη μορφή αναπαραγωγής με βάση κείμενο που διαβάζει ο εξεταζόμενος (περίπου 100 λέξεων, με ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων 3%), που αντιστοιχεί με δεδομένη περίσταση επικοινωνίας.

Η μορφή του κειμένου εν προκειμένω περιλαμβάνει : αφήγημα που συντάχθηκε ή διασκευάστηκε ειδικά για την εξέταση, ανακοίνωση ή ακόμη και κείμενα μικτού τύπου.

Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

β) Παρουσίαση αυτοσχέδιου μονολόγου αφηγηματικής μορφής (τουλάχιστον 10 προτάσεων) πάνω σε δεδομένο θέμα.

γ) Συζήτηση πάνω σε δεδομένο θέμα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.

Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος καλείται να επιδείξει: ικανότητα κατανόησης του αναπαραγόμενου λόγου, της ομιλίας σε μονολογική ή διαλογική μορφή, καθώς και κατανόησης γραπτών κειμένων, αντίστοιχη του προγράμματος και της διδασκόμενης ύλης στο Βασικό Επίπεδο (Элементарный Уровень) της ρωσικής γλώσσας. Επίσης καλείται :

1. Να κατανοεί τον αναπαραγόμενο λόγο – Κατανόηση βασικών περιστάσεων, οι οποίες είναι συμβατές με τους λογοτεχνικούς κανόνες, εκφέρονται με σαφήνεια και παρουσιάζονται στη δουλειά, στο σχολείο, στις διακοπές, κ.α. Κατανόηση του περί ποίου θέματος γίνεται λόγος στα περισσότερα από τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα στην τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς επίσης και σε εκπομπές που έχουν σχέση με τα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του εξεταζόμενου.

Ο εξεταζόμενος οφείλει να είναι σε θέση να κατανοεί ακουστικά το ρωσικό λόγο, που θα αναπαράγεται δύο φορές, σε ρυθμό 40-80 λέξεις το λεπτό. Οφείλει, επίσης, να μπορεί : να καταλαβαίνει το θέμα, τις βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες κάθε εννοιολογικής ενότητας μίας ανακοίνωσης (300-400 λέξεων) και/ή τις προθέσεις των μετεχόντων στο διάλογο (10 ερωτήσεων/απαντήσεων), με επαρκή πληρότητα και ακρίβεια.

2. Να παράγει λόγο σε μορφή διαλόγου ή μονολόγου – Ο εξεταζόμενος οφείλει να μπορεί : να κατανοεί τα λεγόμενα του συνομιλητή, να εντοπίζει τις προθέσεις του και να αντιδρά αναλόγως προς τις απαντήσεις του. Επίσης, να ξεκινά διάλογο εκφράζοντας τις επικοινωνιακές προθέσεις του σε καθορισμένο αριθμό περιστάσεων ομιλίας, αναλόγως προς τους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας. Έκταση ομιλίας : τουλάχιστον 10 φράσεις.

3. Να κατανοεί γραπτά κείμενα – Κατανόηση κειμένων δομημένων με βάση το δεδομένο γλωσσικό υλικό της καθημερινής και επαγγελματικής επικοινωνίας.

Ο εξεταζόμενος οφείλει, με σκοπό την εξαγωγή των βασικών πληροφοριών, να διαβάσει μόνος του (χωρίς τη βοήθεια λεξικού) ειδικά διαμορφωμένα ή διασκευασμένα κείμενα (600-700 λέξεων), που ως βάση έχουν τη λεξικο-γραμματική ύλη που αντιστοιχεί στο Επίπεδο “Β1- Элементарный Уровень”.

Μορφή κειμένου: ανακοίνωση, αφήγημα, περιγραφή γεγονότος, συναισθημάτων, προθέσεων, καθώς και κείμενα μικτού τύπου. Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 3-4 %.

Για να θεωρηθεί ότι ο εξεταζόμενος πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει σωστά την κάθε μία από τις 6 δοκιμασίες, τουλάχιστον σε ποσοστό 65%.

Επισημαίνεται ότι στην εξέταση βαθμολογούνται ξεχωριστά η φωνητικά και γραμματικά σωστή εκφορά του λόγου, ο λεξιλογικός πλούτος και η εναλλαγή γραμματολογικών μέσων έκφρασης.

 

Πιστοποιητικό Επιπέδου «Β2» СЕРТИФИКАТ «Русский языкПороговый уровень В2» του Ινστιτούτο Πούσκιν

 

Η εξέταση αποτελείται από 2 ενότητες: γραπτή και προφορική.

 

Η Γραπτή εξέταση διαχωρίζεται σε 2 δοκιμασίες :

α) Άσκηση πολλαπλής επιλογής, που αποτελείται από 2 μέρη: 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ασκήσεις αυτές έχουν ομοιογενή μορφή: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από 4 πιθανές απαντήσεις. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 50 λεπτά. β) Περίληψη ακουστικού κειμένου (περίπου 150-160 λέξεων), που θα ακουστεί 2 φορές. Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 35 λεπτά. Στόχος της δοκιμασίας του εξεταζόμενου είναι η διαπίστωση του επιπέδου γραπτής έκφρασης και χειρισμού των λεκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων του, αναπαράγοντας τις πληροφορίες που έλαβε. Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις και ικανότητές του στην ορθογραφία μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο μέσο επίπεδο: ορθογραφία άτονων και τονισμένων φωνηέντων· λέξεων με σκληρά, μαλακά, ηχηρά και άηχα σύμφωνα· το φωνήεν И μετά από τα Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х· ορθογραφία των λέξεων που περιέχουν το Э, και τα προθέματα З και С· ορθογραφία των НН και Н στα επίθετα και τις μετοχές· ορθογραφία των πιο συχνά εμφανιζόμενων λέξεων με τα διαχωριστικά Ь и Ъ· ορθογραφία των καταλήξεων στην κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών, των καταλήξεων στα ρήματα και τη χρήση του απαρεμφάτου, τη συμφωνία των επιθέτων, των αντωνυμιών και άλλων μερών της πρότασης που εξαρτώνται από το ουσιαστικό, μεταφορά λέξεων, κτλ. Στην περίληψη, ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να αλλάξει το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό του ρήματος, να αντικαταστήσει τον ευθύ λόγο με πλάγιο και το αντίστροφο, να εκφράσει την προσωπική του σύνδεση με τα γεγονότα της αφήγησης και τα δρώντα πρόσωπα, και ούτω καθεξής. Η Προφορική εξέταση διαχωρίζεται σε 3 ξεχωριστές δοκιμασίες : α) Ανάγνωση κειμένων διαφόρων ειδών και ικανότητα χρήσης δεδομένων πληροφοριών (συνολική έκταση κειμένων προς ανάγνωση : 600-700 λέξεις). Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά. β) Συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένο θέμα από τη σφαίρα της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας. Χρόνος προετοιμασίας : 5 λεπτά. γ) Εξέταση στην πατριδογνωσία. Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά. Το πρώτο μέρος της εξέτασης στην πατριδογνωσία περιλαμβάνει ερωτήσεις για επιφανείς προσωπικότητες της Ρωσίας.

 

Ο εξεταζόμενος πρέπει να επιδείξει ικανότητα κατανόησης του ακουστικού λόγου, ομιλίας σε μονολογική και διαλογική μορφή, και κατανόηση γραπτών κειμένων, μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Μέσο Επίπεδο (Пороговый Уровень) της ρωσικής γλώσσας. Επίσης καλείται : 1. Να κατανοεί τον αναπαραγόμενο λόγο : Ο εξεταζόμενος οφείλει να είναι σε θέση να κατανοεί ακουστικά το ρωσικό λόγο, που θα αναπαράγεται μία φορά, σε φυσικό ρυθμό 80-100 λέξεων το λεπτό. 2. Να παράγει λόγο σε μορφή διαλόγου ή μονολόγου : Ο εξεταζόμενος οφείλει να μπορεί να επικοινωνεί με έναν ή περισσότερους συνομιλητές, σε σχέση με την περίσταση που του παρουσιάζεται, ή σε σχέση με όσα ακούει, διαβάζει, βλέπει, χρησιμοποιώντας στοιχεία περιγραφής, αφήγησης, συλλογισμού, εκφράζοντας τη σύνδεσή του με τα γεγονότα ή τις κρίσεις που παρουσιάζει. Μέγεθος σχετικής αφήγησης : τουλάχιστον 12-15 φράσεις. Διάλογος : Ο εξεταζόμενος πρέπει να μπορεί, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, να συμμετέχει σε συζήτηση με έναν ή περισσότερους συνομιλητές, σε σχέση με την περίσταση που του παρουσιάζεται, αλλά και με μία περίληψη όσων είδε, άκουσε ή διάβασε, να συμμετέχει σε διαλόγους διαφορετικών ειδών (μονόδρομο ή αμφίδρομο ερωτηματολόγιο, μονόδρομη ή αμφίδρομη πληροφόρηση, προτροπή σε δραστηριότητα, ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση περί σχεδίων για κοινή δραστηριότητα, κ.ά.), αντιδρώντας αυθόρμητα στην εναλλαγή ύφους του συνομιλητή του και εκφράζοντας την προσωπική του σύνδεση με το αντικείμενο της συζήτησης. Τα λεγόμενα του κάθε συνομιλητή πρέπει να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 6-8 ερωτήσεις/απαντήσεις, ορθά δομημένες στη γλωσσική επικοινωνία και ανταποκρινόμενες στην άσκηση επικοινωνίας που του δόθηκε. Μονόλογος : Ο εξεταζόμενος πρέπει να μπορεί, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία, να αναλύσει τη σκέψη του με λογική και συνοχή, και σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας που του παρουσιάζεται, ή σε σχέση με όσα είδε, άκουσε ή διάβασε, να κάνει μία βασική περίληψη όσων άκουσε ή διάβασε, χρησιμοποιώντας την περιγραφή, το συλλογισμό, την αφήγηση, καθώς και να παράγει μικτέ μορφές μονολόγου, εκφράζοντας τη σύνδεσή του με το αντικείμενο της περιγραφής. Έκταση περιγραφής : τουλάχιστον 10-12 φράσεις, ορθά δομημένες στη γλωσσική επικοινωνία και ανταποκρινόμενες στην άσκηση επικοινωνίας που του δόθηκε. 3. Να κατανοεί γραπτά κείμενα : Ο εξεταζόμενος οφείλει, με σκοπό την εξαγωγή των βασικών πληροφοριών, να διαβάσει μόνος του (χωρίς τη βοήθεια λεξικού) εν μέρει διασκευασμένα κείμενα. Για να θεωρηθεί ότι ο εξεταζόμενος πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει σωστά την κάθε μία από τις 6 δοκιμασίες, τουλάχιστον σε ποσοστό 65%. Επισημαίνεται ότι στην εξέταση βαθμολογούνται ξεχωριστά η φωνητικά και γραμματικά σωστή εκφορά του λόγου, ο λεξιλογικός πλούτος και η εναλλαγή γραμματολογικών μέσων έκφρασης.

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Οι εξεταζόμενοι που έχουν αφομοιώσει την ύλη του Μέσου Επιπέδου (Пороговый Уровень), πρέπει να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών : – για τον εαυτό του ή κάποιο άλλο άτομο, – να ρωτάει την ονομασία κάποιου άγνωστου αντικειμένου, – να θέτει ερωτήσεις, να απαντάει σε ερωτήσεις, – να συστήνεται, να απαντάει σε συστάσεις, – να απευθύνει το λόγο, – να χαιρετά, να αποχαιρετά, – να επιτρέπει, να απορρίπτει, – να ζητάει συγγνώμη, να συγχωρεί, – να εκφράζει ευγνωμοσύνη, να απαντά στην έκφραση ευγνωμοσύνης, – να εκφράζει ευχαρίστηση, χαρά, – να δίνει θετική ή αρνητική απάντηση, – να απευθύνεται σε άγνωστο άτομο, – να δέχεται, να προτείνει κάτι, – να εγκρίνει, να θαυμάζει, – να προσκαλεί σε κοινή δραστηριότητα, – να αποδέχεται πρόσκληση, – να κατανοεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης, – να επιλέγει και να αγοράζει κάτι, – να ρωτάει τη γνώμη του συνομιλητή του, – να προσφέρεται να κεράσει, – να δίνει παραγγελία στο καφέ, στο εστιατόριο, – να ζητάει κάτι, – να εκφράζει την έκπληξή του, – να εκφράζει τη βεβαιότητά του, – να εκφράζει μία επιθυμία του, – να εκφράζει την προτίμησή του, – να εκφράζει την προσοχή του, – να εκφράζει τη λύπη του, – να εκφράζει τους ενδοιασμούς, την αναποφασιστικότητά του, – να εκφράζει ενδιαφέρον προς το συνομιλητή του, – να αποκαλεί κάποιον με το όνομα και το επίθετό του, – να εκφράζει τις ευχές του στις εορτές, – να ξεκινάει, να συνεχίζει και να υποστηρίζει μία συζήτηση, – να συμβάλει στο θέμα της συζήτησης, – να ξεκινάει, να συνεχίζει και να ολοκληρώνει μία τηλεφωνική συνομιλία, – να πληροφορείται και να ανακοινώνει την τιμή, – να ρωτάει για την ευημερία κάποιου και να πληροφορεί για τη δική του, – να δίνει χαιρετίσματα, – να κάνει φιλοφρονήσεις, – να διαφωνεί, να αντιλέγει, – να χρησιμοποιεί το χρόνο που χρειάζεται για να σκεφτεί, – να εκφράζει μία κατάσταση, – να ρωτάει, να ξαναρωτάει, να απαντάει, – να ζητάει συμβουλή, – να αναγνωρίζει το σφάλμα του, – να προσκαλεί, να απαντάει σε πρόσκληση, – να περνάει σε άλλο θέμα, – να παρουσιάζει το βιογραφικό του ή το βιογραφικό κάποιου άλλου ατόμου, – να συμπληρώνει ερωτηματολόγια, – να συντάσσει ανακοινώσεις πάνω σε διάφορα θέματα, – να συνιστά κάτι, – να εκφράζει παράκληση και να απαντά σε αυτήν.