ΤεχνογνωσίαΗ τεχνογνωσία του οργανισμού μας  αποκτήθηκε μέσα από την συνεχή ενασχόληση μας στον τομέα της εκπαίδευσης αρχικά των νέων τεχνολογιών και στη συνέχεια των ξένων γλωσσών και των επαγγελματικών περιγραμμάτων. Χρησιμοποιώντας  κορυφαίες πλατφόρμες και τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού (open source) σε συνδυασμό με την χρήση διαφορών προγραμματιστικών εργαλείων (programming tools) σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό-εκπαιδευτικό-διαχειριστικό σύστημα του οργανισμού μας.

 

Ένα σημαντικό μέρος των πόρων της η εταιρία συνεχίζει να το επαναδιαθέτει στην έρευνα και την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτούσια εμπορικά είτε βοηθητικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών.

 

Η πρωτότυπη αυτή πλατφόρμα της Διαδραστικής Εκπαιδευτικής, συναποτελείται από τέσσερα διαφορετικού περιεχομένου υποσυστήματα (CMS-CRM-LMS-ERP) και για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού καθώς και σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

 

Από τα πρώτα χρόνια της δραστηριοποίησης της  ακόμα η Διαδραστική Εκπαιδευτική επένδυσε στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνδυαστικής μάθησης (blended learning) τα οποία έδιναν ακόμα και στους πιο αρχάριους χρήστες Η/Υ την δυνατότητα να εκπαιδευτούν πρωτοποριακά θέτοντας την τεχνολογία στην διάθεση τους μέσω φιλικού περιβάλλοντος διαχείρισης (Friendly Man  Machine Interface).