Η Πολιτική Ποιότητας της Διαδραστικής Εκπαιδευτικής είναι:

 

  1. Η παροχή ενός ευρύτερου συνόλου εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
  2. Η παροχή  καινοτόμων και ποιοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης μέσω Η/Υ σε εκπαιδευτικούς φορείς σε πανελλήνιο επίπεδο. 
  3. Η δημιουργία – αναβάθμιση – διάθεση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και συστημάτων με την φιλοσοφία του B2B και W2W.
     

QualityΣτοχεύοντας στην υλοποίηση των παραπάνω, ο φορέας μας  καθιέρωσε μέσω της αποκλειστικής του συνεργασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης με την Interactive Learning την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000. Το σύστημα αυτό είναι διεργασιοκεντρικό και πελατοκεντρικό. Μέσα από την καθιέρωση των διεργασιών και την αλληλεπίδραση αυτών καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με την ποιότητα, δημιουργώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, ένα εργαλείο εσωτερικής οργάνωσης, που αντανακλά την άψογη ποιότητα του τελικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, την ικανοποίηση του πελάτη.

 

Ταυτόχρονα, o εκπαιδευτικός μας φορέας  έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, οι οποίοι εφαρμόζοντας στην καθημερινότητά τους το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του αλλά και στη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ορθολογική χρήση των πόρων της εταιρείας.

 

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της, τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και ταυτόχρονα κοινοποιείται στο προσωπικό.

 

Η εστίαση στις ανάγκες, απαιτήσεις (παραγγελίες), αλλά και προσδοκίες των πελατών, γίνεται διαμέσου:

 

  1. Της ανασκόπησης των απαιτήσεών τους κατά τη φάση της αξιολόγησης αναγκών, σύνταξης προσφοράς ή / και της υπογραφής σύμβασης.
  2. Της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους.
  3. Της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις, αλλά και τα εκάστοτε εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
  4. Της διαχείρισης των παραπόνων – υποδείξεων, που συσχετίζονται με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του εκπαιδευτικού φορέα.
  5. Της συλλογής στοιχείων, που μετά από επεξεργασία τεκμηριώνουν το βαθμό της ικανοποίησής τους από τον εκπαιδευτικό φορέα.