Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

 

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης τροποποιήθηκαν στις: 20/10/2014
 

Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο -www.elearning.edu.gr- (στο εξής αναφερόμενο ως το «Website») της εταιρείας «Διαδραστική Εκπαιδευτική» (στο εξής αναφερόμενη ως «GoOn»), όπως αυτή καθορίζεται στο τμήμα εκείνο του website με τίτλο «O φορέας», καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου του συγκεκριμένου website, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η πρόσβαση, η πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο Website αποτελεί πλήρη αποδοχή εκ μέρους του χρήστη (στο εξής αναφερόμενος ως «εσείς») των Όρων και των Προϋποθέσεων.

 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η GoOn δύναται να τροποποιήσει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται μέσω της online αποστολής τους στο website, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές ανεπιφύλακτα και χωρίς όρους από εσάς από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Website μετά από την online ενημέρωση του.

Η GoOn προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων και Προϋποθέσεων προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις και / ή αναβαθμίσεις.

 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στο Website (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και το ίδιο το Website προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της GoOn και / ή τρίτων μερών.

Έχετε εξουσιοδότηση να προβάλετε και να χρησιμοποιείται το Περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, με τον όρο να διατηρούνται όλες οι αναφορές σε πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα αντιγραφής που σχετίζονται με το Περιεχόμενο καθώς επίσης να απέχετε από τροποποιήσεις ή αλλαγές του Περιεχομένου.

Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την GoOn.

Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στο Website απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου του Website απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης του Website. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Website, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Website αποτελούν ιδιοκτησία της GoOn ή τρίτων μερών. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής, αυτών των λογότυπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την GoOn.

Καμία αναφορά στο Website δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω.

 

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ WEBSITE

Η GoOn διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος του Website, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στο Website, ή να προβαίνει σε βελτίωση του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η GoOn δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Website ή της πρόσβασης σε αυτό.

Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η GoOn καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα.

Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η GoOn δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων.

Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus,antimalware,antispyware προγράμματα) και φυσικά να χρησιμοποιείτε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που επιθυμείτε.

 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Το παρόν Website προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά της GoOn, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση του Website. Η GoOn δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι το Website θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται και / ή ούτε ότι το εν λόγω Website δεν θα περιλαμβάνει ιούς.

Η GoOn δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στο Website με σκόπιμη χρήση του.

Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί δικό σας κίνδυνο και ρίσκο.

Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η GoOn αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης του Website (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης του) ή ως συνέπεια της συμπεριφοράς ενός τρίτου μέρους στο Website, και γενικότερα, οποιοδήποτε ενδεχόμενο που σχετίζεται άμεσα με το Website.

Επιπλέον, η GoOn δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Η GoOn αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση του Website η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Κάθε δημιουργία συνδέσμου – συνδέσμων στο Website και κάθε δημιουργία πλαισίων σε αυτό υπόκειται στην προηγούμενη εξουσιοδότηση της GoOn, στην διακριτική ευχέρεια της οποίας έγκειται και ή ανά πάσα στιγμή άρση της εξουσιοδότησης αυτής. Η GoOn θα διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τη διαγραφή κάθε συνδέσμου ή πλαισίου του Website για το οποίο δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ή δεν μπορεί να εξακολουθεί να την παρέχει.

Το Website ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλα websites. Η GoOn δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των sites στα οποία ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από το Website. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στο Website δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η GoOn ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο των sites εκείνων προς τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι ή εκείνων από τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύνδεσμοι που οδηγούν στο Website της GoOn.

 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

βλ. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

 

7. COOKIES

βλ. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

 

8. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ WEBSITE

Η GoOn θέτει στη διάθεσή σας τα μέσα (online φόρμα, chat κτλ) τα οποία σας επιτρέπουν να μεταδίδετε πληροφορίες. Έχετε γνώση ότι η μετάδοση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες σε τρίτους ή ακόμη να αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Χρησιμοποιώντας το Website αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από τη διάδοση και / ή τη μετάδοση μηνυμάτων, εικόνων ή πληροφοριών γενικότερα που ενδέχεται να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των επικοινωνούντων, να αποτελούν πράξη διάκρισης, να αντίκεινται στη δημόσια τάξη και στην ηθική αξιοπρέπεια ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων. Αναλαμβάνετε επίσης την υποχρέωση να επαληθεύετε το περιεχόμενο κάθε μηνύματος ή πληροφορίας που ενδέχεται να αποκαλύψετε.

Η GoOn διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που διαπιστώσει κατά την κρίση της την παραβίαση των ανωτέρω να προβεί σε προσωρινή ή οριστική διαγραφή του λογαριασμού του χρήστη.

 

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η GoOn  σας προσφέρει την επιλογή να αποκτήσετε έναν ιδιωτικό λογαριασμό ο οποίος θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ιδιωτικό τομέα του Website. Ο τομέας αυτός έχει σκοπό την προσφορά πληροφοριακών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και το να σας επιτρέπει να κάνετε παραγγελίες online (προς επιβεβαίωση από την GoOn).

Η πρόσβαση στον ιδιωτικό αυτό τομέα του Website πραγματοποιείται μέσω ενός ονόματος χρήστη και ενός κωδικού πρόσβασης.

Αναλαμβάνετε την ευθύνη να μην αποκαλύψετε σε κανέναν τρίτο τις πληροφορίες που αφορούν στην GoOn ή τρίτα μέρη των οποίων μπορεί να έχετε γίνει γνώστης κατά τη διάρκεια της σύνδεσής σας με το Website.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της ταυτότητάς σας είναι προσωπικά και αυστηρά απόρρητα. Πρέπει να είστε μόνος για να τα χρησιμοποιήσετε. Αναλαμβάνετε να διατηρήσετε το απόρρητο αυτό και επίσης δέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση του ότι είστε το μοναδικό μέρος που έχει την ευθύνη διατήρησης αυτού του απορρήτου του ονόματος και του κωδικού χρήστη, των πληροφοριών στο λογαριασμό σας, αλλά και των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Οφείλετε να ειδοποιείτε άμεσα την GoOn για κάθε χρήση του λογαριασμού σας με σκοπό την εξαπάτηση.

Τέλος, σε περίπτωση που κάνετε παραγγελίες ή που δίνετε εντολές για online παράδοση μέσω του Website της GoOn, θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση του γεγονότος ότι δεσμεύεστε νομικά να τηρήσετε τις παραπάνω αναλήψεις ευθυνών.

 

10. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Παρακάτω θα βρείτε τους όρους που αφορούν στα μέλη καθώς επίσης και τη μέθοδο αναγνώρισης που χρησιμοποιείται σχετικά με τις παραγγελίες που πρόκειται να γίνουν online.

 

10.1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

10.1.1 Το Εκπαιδευτικό Κέντρο, στο εξής ο Πελάτης, δηλώνει ότι είναι επαγγελματίας και ότι τον ενδιαφέρουν τα προϊόντα της GoOn και αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Για επαλήθευση, ο Πελάτης θα παρέχει τη στιγμή που θα γίνεται μέλος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του επιτρέπουν να αναγνωρίζεται ως τέτοιος : Αριθμό Μητρώου κτλ.

10.1.2 Ο Πελάτης θα θεωρείται επίσημα μέλος του Website μόλις συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της online φόρμας για αίτηση μέλους και κατόπιν εγκρίσεως από την πλευρά της GoOn, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί οποιαδήποτε υποψηφιότητα μέλους η οποία ενδέχεται να είναι μη κατάλληλη όσον αφορά στην αποστολή και τη φήμη του εν λόγω Website και / ή των δραστηριοτήτων που προσφέρει.

10.1.3 Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εγγραφή του ως μέλους με αυθεντικό και ακριβή τρόπο. Κάθε μετάδοση λανθασμένων πληροφοριών θα καταλήξει είτε σε απόρριψη της αίτησης για τον Πελάτη είτε σε εξαίρεσή του από τις εγγραφές εάν ο Πελάτης είναι ήδη μέλος. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στον νόμιμο τερματισμό της παρούσας σύμβασης χωρίς πρότερη επίσημη ειδοποίηση, απλά και μόνο με μια ανακοίνωση.

10.1.4 Κατά τη στιγμή της εγγραφής του ως μέλος, ο Πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

10.1.5 Από τη στιγμή της εγγραφής του ως μέλους, η GoOn αποδίδει στον Πελάτη ένα προσωπικό, ανακλητό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα πρόσβασης στο Website για αποκλειστικά επαγγελματική χρήση και στα πλαίσια των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση.

10.1.6 Το δικαίωμα πρόσβασης στο Website αποδίδεται από την GoOn στον Πελάτη εφόσον η εταιρεία εξετάσει το προφίλ της επιχείρησης του Πελάτη. Κατά συνέπεια, τυχόν μεταβολή της νομικής κατάστασης του Πελάτη η οποία ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αλλαγή του ελέγχου στον Πελάτη, ιδιαίτερα αν οφείλεται σε επανάκτηση μετοχών, συγχώνευση, σπλίτ ή σε μεταφορά της επιχείρησής του, ενδέχεται να επισύρει την άμεση διαγραφή του από τα αρχεία και τη νέα αίτηση για εγγραφή μέλους από τον Πελάτη.

10.1.7 Ο Πελάτης μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του αποκτά το δικαίωμα εισαγωγής νέων υπό-χρηστών (εισηγητές ή καταρτιζόμενοι) σύμφωνα με τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που δύναται να αποδεχθεί. Η πρόσβαση των υπό-χρηστών σε ειδικού ενδιαφέροντος περιεχόμενο (εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό, διοικητικό ή άλλο) τελεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι και αναρτώνται στον ιδιωτικό τομέα του Website της GoOn και ειδικότερα στην ενότητα που αναφέρεται στην περιγραφή του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος ή υπηρεσίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εισαγωγή υπο-χρηστών καταρτιζόμενων ηλικίας κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, η πρόσβαση στα συστήματα και υποσυστήματα της GoOn επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για όσους υποχρήστες αποσταλεί στην GoOn η σχετική Δήλωση Συναίνεσης από τον νόμιμο κηδεμόνα του.

10.1.8 Το δικαίωμα πρόσβασης στο Website ή στα διαδικτυακά συστήματα της GoOn ανακαλείται από την GoOn στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α.) για λογαριασμό εκπαιδευτικού κέντρου
                1.) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της μεταξύ του πελάτη και της GoOn σύμβασης συνεργασίας
                2.) με τη μονομερή καταγγελία από πλευράς της GoOn της μεταξύ τους σύμβασης συνεργασίας
                3.) κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης

Β.) για λογαριασμό εκπαιδευόμενου
                1.) με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος φοίτησης ανά εκπαιδευτικό προϊόν
                2.) με τη δήλωση συμμετοχής σε προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης
                3.) με την παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την τελευταία ενεργή συνεδρία
                4.) κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης

Γ.) για λογαριασμό εισηγητή
                1.) με την παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την τελευταία ενεργή συνεδρία
                2.) κατόπιν διαπίστωσης παραβίασης των όρων χρήσης

10.1.9 Πολλές από τις προαναφερόμενες ενέργειες που δύναται να εκτελέσει ο Πελάτης μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, όπως η δημιουργία υπο-χρηστών και η ανάθεση αυτών σε εκπαιδευτικά προϊόντα, γίνονται με αυτόματη χρέωση από το Πληροφοριακό Σύστημα της GoOn. Ως μονάδα χρέωσης  χρησιμοποιείται το 1 Credit και η ισοτιμία του σε ευρώ ορίζεται και τροποποιείται από την GoOn περιοδικά. Ο Πελάτης δύναται να παραγγείλει Credits, σε προκαθορισμένες ποσότητες, μέσα από τον ιδιωτικό τομέα του website και η GoOn του τα αποδίδει προς χρήση μετά τη σχετικά οικονομική συναλλαγή. Κάθε παραγγελία Credit εφόσον εγκριθεί από την GoOn τίθεται σε ισχύ και παραμένει ενεργή για 365 ημερολογιακές ημέρες. Μετά το πέρας της παραπάνω χρονικής περιόδου και εφόσον τα Credits ΔΕΝ χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη μέσω της εγγραφής νέων υπο-χρηστών και ανάθεσής τους στα εκάστοτε προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η GoOn, λήγουν και αφαιρούνται αυτόματα από τον λογαριασμό του Πελάτη δίχως καμία λογιστική πίστωση χρηματικού ποσού.

 

10.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

10.2.1 Ο Πελάτης έχει πρόσβαση στον ιδιωτικό λογαριασμό του στο Website χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη (στο εξής αναφερόμενο ως «Όνομα Χρήστη»), και έναν κωδικό πρόσβασης (στο εξής αναφερόμενο ως «Κωδικός Πρόσβασης»), τα οποίο παρέχονται στον Πελάτη προσωπικά από την GoOn. Η GoOn θα παρέχει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι οποίοι ορίζονται ονομαστικά από τον Πελάτη (στο εξής αναφερόμενοι ως «Χρήστες») στην αίτηση μέλους.

10.2.2 Εάν ο Πελάτης αποφασίσει να αποσύρει το δικαίωμα πρόσβασης από κάποιον Χρήστη ή να αποδώσει το δικαίωμα αυτό σε κάποιο νέο Χρήστη, θα πρέπει να ειδοποιήσει την GoOn με επιστολή ή φαξ ή με ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε η εταιρεία να μπορέσει να προχωρήσει είτε σε απενεργοποίηση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης του Χρήστη από τον οποίο αφαιρέθηκε το δικαίωμα πρόσβασης, είτε στον καθορισμό και την αποστολή ενός νέου Ονόματος Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης σε έναν νέο Χρήστη που θα ορίσει ο Πελάτης. Στην περίπτωση που η αίτηση του Πελάτη έχει να κάνει με νέο Χρήστη, η επιστολή ή το φαξ ή το ηλεκτρονικό μήνυμα που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το νέο Χρήστη όπως απαιτείται στη φόρμα αίτησης για τα μέλη (ταυτότητα, θέση κτλ.).

10.2.3 Ο Πελάτης μπορεί να αιτηθεί την πίστωση credit, για λογαριασμό Χρήστη που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, και επιστρέφεται στον Πελάτη που δημιούργησε το Χρήστη το credit εφόσον συντρέχει η παρακάτω προϋπόθεση: ο παραπάνω λογαριασμός Χρήστη να δημιουργήθηκε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο μηνών (από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος) και σε καμία περίπτωση ο εν λόγο λογαριασμός Χρηστή να έχει ολοκληρώσει περισσότερα από δυο μαθήματα.

10.2.4 Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το απόρρητο του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης που του έχουν δοθεί καθώς επίσης και να μην επιτρέψει σε κανέναν πέρα από τους δηλωμένους Χρήστες να χρησιμοποιήσουν το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης. Ο Πελάτης εγγυάται τη νόμιμη χρήση του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης από τους Χρήστες, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μέλους και Πωλήσεων. Ο Πελάτης θα πρέπει να ειδοποιεί άμεσα την GoOn εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν έγινε σεβαστό το απόρρητο ή ότι κάποιο πρόσωπο που δεν είχε παρόμοιο δικαίωμα είχε ή ενδέχεται να έχει στο μέλλον πρόσβαση στον Κωδικό Πρόσβασης ή στο Όνομα Χρήστη.

10.2.5 Κάθε προσφορά, αποδοχή προσφοράς και κάθε άλλη πληροφορία που αποκαλύπτεται στην GoOn μέσω του Ονόματος Χρήστη και του Κωδικού Πρόσβασης θα λαμβάνονται άμεσα υπόψη από την GoOn και θα αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία για τον Πελάτη από τη στιγμή που η GoOn δεν θα έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως για την πιθανότητα χρήσης του εν λόγω Ονόματος Χρήστη και / ή Κωδικού Πρόσβασης με σκοπό την εξαπάτηση.

10.2.6 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της Οδηγίας 99/93 Ε.Ε. και του Π.Δ. 150/2001 το οποίο εμπεριείχε την παραπάνω οδηγία όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο των ψηφιακών υπογραφών, (α) η ψηφιακή του υπογραφή τον δεσμεύει απέναντι στην GoOn, εκφράζει την προσωπική του θέληση και δημιουργεί για λογαριασμό του δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τον ίδιο τρόπο με την χειρόγραφη υπογραφή και (β) ότι δεν θα προχωρήσει σε παραίτηση από την εγκυρότητα των όσων με το παρόν συμφωνούνται με μοναδικό λόγο ότι όλα αυτά ισχύουν μόνο μέσω της χρήσης του WebSite και των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με ψηφιακή υπογραφή.

 

10.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Η GoOn διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει τους όρους χρήσης του site της έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τυχόν μελλοντικές διατάξεις της νομοθεσίας ή με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δυνάμει του Π.Δ.150/2001 πρόκειται να ξεκαθαρίσει τις απαιτήσεις που θέτει το παραπάνω προεδρικό διάταγμα όσον αφορά στην πιστοποίηση της ύπαρξης μιας συσκευής δημιουργίας ασφαλούς και αξιόπιστης υπογραφής.

 

11. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση του Website της GoOn εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας που υφίσταται μεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και της GoOn και αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ σας.

 

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή σχόλια σχετικά με τα παραπάνω, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της ιστοσελίδας στην ενότητα επικοινωνήστε μαζί μας ή μέσω email στο legal@elearning.edu.gr.