Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

 

Το μεσοπρόθεσμο Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (2013-2015) λαμβάνει υπόψη του:

 

■ Το Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο για τη Διά Βίου Μάθηση (Ν. 3879/2010, όπως τροποποιημένος ισχύει) και ιδίως το άρθρο 6 που αναφέρεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ως στρατηγικού οργάνου της ΔΒΜ στην Ελλάδα και το άρθρο 15 που αναφέρεται στο περιεχόμενο του Εθνικού Προγράμματος ΔΒΜ.

■ Το Εθνικό Πλαίσιο Μεταρρυθμίσεων 2011-2014.

■ Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 74 (Δημοκρατικός Προγραμματισμός) του ν. 1622/1986.

■ Τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και τους πρωταρχικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

■ Το στρατηγικό πλαίσιο και τους στρατηγικούς στόχους της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης («ΕΚ 2020») για την περίοδο 2010-2020.

■ Τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά την περίοδο 2012-2014, όπως έχουν προσδιοριστεί στο Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο [European Agenda for Adult Learning].

■ Τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους που έχουν καθοριστεί για τη δεκαετία 2011-2020 στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης και το Ανακοινωθέν της Μπρυζ [Bruges] για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ε.Ε.

■ Το Πλαίσιο Δράσης της Belém για τις πολιτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, που υιοθετήθηκε το 2009 από τα κράτη-μέλη της Unesco, στην 6η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων Confintea VI.

 

Συγχρόνως, σε επίπεδο χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων, συνυπολογίζει:

 

■ Τις δράσεις διά βίου μάθησης που χρηματοδοτούνται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 από το ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που υλοποιούνται από τα Επιχειρησιακά Σχέδια φορέων.

■ Το πρόγραμμα ΔΒΜ της Ε.Ε., στο πλαίσιο του οποίου η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει εντάξει επιμέρους προγράμματα (Grundtvig, Leonardo, Erasmus, Jean Monet, Comenius) και το διάδοχο του Erasmus for All για την περίοδο 2014-20, όπως θα οριστικοποιηθεί εντός του 2013.

■ Τους θεματικούς στόχους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

■ Την ανάγκη κάλυψης των αιρεσιμοτήτων [conditionalities] σχετικά με την εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 

Ο φορέας μας ανταποκρινόμενος στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις σχετικά με την διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση έχει ήδη πιστοποιήσει τις δομές στο Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση που δεν είναι άλλο από τον  Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 με κωδικό άδειας 2100330 (ΑΔΑ:BIYKOΡHΛ-M4Ξ) .

 

Η Διαδραστική Εκπαιδευτική  είναι o πρώτος και μοναδικός ιδιωτικός φορέας πανελλαδικής εμβέλειας στην Κεντρική Μακεδονία  που είναι ήδη ενταγμένος στο  Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης όπως αυτό ορίζεται από τον Ν. 3879/2010 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό μητρώου ΜΗΤ:67.

 

Ταυτόχρονα ο φορέας μας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης  διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει έχει υποβάλει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις τήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΝ/ΕΙΣ/649,650,651,652/ 2/4/’14) στην ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Διαπιστεύσεις